Spelregels en scores

Algemeen

Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en alle deelnemers aan de 035 Kwis afzonderlijk.

De organisatie van de 035 Kwis quiz is in handen van Lionsclub Hilversum.  De organisatie bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

De 035 Kwis is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst beantwoord moet worden en opdrachten worden uitgevoerd.

De opdrachten zijn Corona-proof. Deelnemers hoeven voor geen enkele vraag naar mogelijk drukke plaatsen.

Teams

Een team bestaat uit maximaal zes personen. De teamleden kunnen vanzelfsprekend eigen (menselijke) bronnen aanboren. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. Een teamlid hoeft geen inwoner van Hilversum te zijn. Iedereen, ook mensen buiten de gemeente, zijn van harte welkom voor deelname aan de 035 Kwis.

Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

Inschrijven voor de 035 Kwis

Een team kan zich alleen inschrijven voor 035 Kwis via het officiële inschrijfformulier dat hier op deze website staat.

Het inschrijfformulier graag laten inzenden door de teamcaptain. De organisatie correspondeert vervolgens uitsluitend met het team via de captain, maar stuurt wel belangrijke informatie aan alle individueel aangemelde teamleden.

Bij inschrijving geeft het team een teamnaam op, bijv. De Specht. Een teamnaam mag niet kwetsend zijn. De organisatie kan evt. een teamnaam weigeren.

Op het inschrijfformulier graag wel een teamcaptain benoemen, die tijdens de 035 Kwis eventueel specifieke taken toegewezen kan krijgen.

Aanmelden tot uiterlijk op de dag van inzending tot 20:00 kan hier.

Een team speelt altijd voor een goed doel. Bij inschrijving wordt op het inschrijfformulier door het team een door het team gekozen eigen goed doel ingevuld. Het door de teams gekozen goede doel dient een maatschappelijk belang te steunen. Zo kan bijvoorbeeld een lokale sportclub of een school met een duidelijk doel voor het geld door de organisatie worden toegestaan als goed doel. De organisatie behoudt het recht om voor aanvang van de quiz bepaalde doelen te weigeren. Met het team wordt dan overlegd om een ander doel te kiezen.

Deelnemen aan de 035 Kwis

Aan het begin van het kwisweekend wordt aan de teamcaptain en zijn team het 035 Kwis vragenboek en antwoordenboek digitaal uitgereikt.

Het team vult in het digitale 035 Kwis antwoordenboek de antwoorden op de verschillende vragen in. Het antwoordenboek moet digitaal ingezonden worden.

Teams kunnen het digitale vragenboek (PDF-bestand) zelf printen, maar de antwoorden moeten digitaal worden ingeleverd!

Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast ‘reguliere’ algemene vragen en vragen over Hilversum  kunnen er ook andere doe-vragen en opdrachten tussen staan waarvoor men ‘de hort’ op moet of aan een geheime centrale kennis-, vaardigheids of examentest moet deelnemen.

Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het antwoordenboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.

Overige regels zullen worden opgenomen in het 035 Kwis vragenboek en zijn eveneens bindend.

Niet naleving van dit reglement dan wel overige in het 035 Kwis vragenboek opgenomen regels leidt tot uitsluiting van deelname, een en ander ter beoordeling van de organisatie.

De organisatie is bij uitsluiting en bindend bevoegd te beoordelen of een inschrijver voldoet aan de door de organisatie gestelde criteria alsmede of een team wordt toegelaten deel te nemen dan wel van deelname wordt uitgesloten.

In geval van uitsluiting van deelname of voortijdige afmelding is er geen restitutie van het inschrijfgeld.

Insturen foto’s

Er zijn vragen waarbij je een foto moet maken.

Als je foto’s instuurt naar info@035kwis.nl, stuur je ons een jpg bestand. Geen andere bestanden alsjeblieft.

  • Zorg ervoor dat de foto minimaal 1024 pixels x 800 pixels is.
  • Zorg er ook voor dat de foto maximaal 8MB groot is, anders past hij niet in de mail. U kunt eventueel foto’s via de gratis dienst https://wetransfer.com/ aan ons versturen.
  • Stuur slechts één foto per e-mail.
  • De naam van je foto bestand moet zijn: teamnaam_vraagnummer.jpg
  • Als je team naam leestekens bevat, laat die weg!
  • Als de vraag uit meerdere delen bestaat, gebruik dan bijvoorbeeld 22a, 22b enzovoort.
  • Niet correct ontvangen, of bestanden die niet aan dit formaat voldoen, doen niet mee aan de wedstrijd.
  • Let wel: wees consistent in de bestandsnamen. Als je er voor ons een zoekplaatje van maakt, tellen ze niet mee in je score!
  • Foto’s dienen door ons ontvangen te zijn voor de deadline zoals vermeld op de website. Foto’s ontvangen na dat tijdstip dingen niet meer mee.

Prijswinnaar

Alleen de teams die hun digitale 035 Kwis antwoordenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben verstuurd, dingen mee naar de prijzen.

De puntentelling

Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Het aantal punten dat verstrekt wordt hangt af van het aantal teams dat de vraag goed beantwoordt. Bijvoorbeeld:

Als er 10 teams mee doen, en één team als enige een vraag goed beantwoordt, dan krijgen ze 10 punten. Als twee teams een vraag goed hebben, dan ontvangen ze 9 punten ieder. Als alle teams een vraag goed hebben levert die vraag voor iedereen één punt op. Dat maakt het goed hebben van moeilijke vragen heel belangrijk — en zorgt er voor dat jullie niet snel zullen samenwerken of antwoorden doorspelen. Als meerdere teams veel antwoorden goed hebben, is het mogelijk dat een team met een relatief laag aantal goede vragen wint.

Soms kan je voor vragen punten scoren die niet afhankelijk zijn van het aantal goede antwoorden van anderen, dan staan dat puntenaantal duidelijk vermeld bij de vraag in het vragenboek. Bij sommige vragen is het aantal punten afhankelijk van het aantal gevonden of gefotografeerde objecten waarom wordt gevraagd.

Bij jureringsvragen kent de jury een aantal punten toe dat voor de winnaar overeenkomt aan het aantal deelnemers, tot 1 punt voor de laatste kandidaat.

Als één vraag uit meerdere delen bestaat maar die niet afzonderlijk genummerd zijn, dan zijn de antwoorden dusdanig gerelateerd aan elkaar dat je alle delen correct moet hebben om de vraag goed te hebben. Half goed, is niet goed voor wat betreft de punten telling. Dus als een van de delen incorrect is, wordt het antwoord dus als fout gezien.

Een niet of slecht leesbaar dan wel niet in de Nederlandse (of andere gevraagde) taal gesteld antwoord betekent dat die vraag als incorrect beantwoord wordt beoordeeld.

Doel van de 035 Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen.

Formuleer krachtig en duidelijk. En duid plaatsen ook duidelijk aan, liever dubbel dan summier/enkel. Voorbeeld:

NIET: aan het begin van de ’s Gravelandseweg,

MAAR: aan het begin van de ’s Gravelandseweg, voor Oldenhof, waar het Dudokgebouwtje staat.

Dan weet je ZEKER dat er GEEN twijfel is.

Bij enige twijfel over, of onduidelijkheid van een antwoord, krijg je geen punten.

Als twee of meer teams gelijk eindigen beslist de 035Kwis organisatie hoe het prijzengeld wordt verdeeld.

De uitslag van de 035 Kwis wordt bekend gemaakt via de website.

De uitslag van 035 Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

Prijzen

Het inschrijfgeld dat teams betalen gaat volledig naar de goede doelen welke gekozen zijn door de winnende teams.

De kosten die de organisatie maakt voor het organiseren en houden van de quiz worden in principe volledig uit sponsorgelden betaald.

De organisatie wil zeker weten dat het inschrijfgeld dat wordt uitgekeerd aan het goede doel terecht komt op de juiste bestemming, daarom is de organisatie verantwoordelijk voor een rechtstreekse financiële afhandeling. Er kan besloten worden om het ‘gewonnen’ bedrag uit te keren in de vorm van materialen en of andere benodigdheden.

Sponsoren

Eventuele sponsoren mogen een quizvraag dan wel opdracht aanleveren, dit in overeenstemming met de organisatie.

Tot slot

De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel beeld- en/of fotomateriaal, gemaakt door de organisatie of ingezonden door de deelnemers, of teksten voortvloeiend uit de 035 Kwis via de website en/of social media openbaar te stellen. Deelnemers worden dan ook geacht hiervoor toestemming te hebben gegeven, tenzij zij uitdrukkelijk en voorafgaande aan het evenement aan de organisatie kenbaar hebben gemaakt dat zij die toestemming intrekken.

Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie beslissend en voor alle betrokkenen bindend zijn.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de 035 Kwis.

Deelname voor teams en de teamleden geschiedt geheel op eigen risico.

Indien men het nodig acht om locaties te bezoeken voor het beantwoorden van vragen verzoekt de organisatie dit zoveel mogelijk op de fiets of lopend te doen.

De organisatie wil nogmaals benadrukken dat de 035 Kwis een quiz is vóór en dóór (ex-) inwoners van Hilversum en omstreken, waarbij eenieders privacy en veiligheid voorop staat. De organisatie gaat er vanuit dat tijdens de 035 Kwis iedereen elkaars privacy en veiligheid respecteert en zich dus ook aan de Corona-regels houdt.