Spelregels en scores

Algemeen

Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en alle deelnemers aan de 035 Kwis afzonderlijk.

De organisatie van de 035 Kwis quiz is in handen van Lionsclub Hilversum, hierna te noemen “de organisatie”. De organisatie bestaat uit vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk.

De 035 Kwis is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst beantwoord moet worden en opdrachten worden uitgevoerd.

Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

U verklaart volledig kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op de 035 Kwis, waaronder dit reglement, waarvan U de voorwaarden en regels heeft geaccepteerd bij deelname.

Teams

Een team bestaat uit een maximum van 6 personen in een team. Heb je 10 vrienden die graag gaan meedoen, vorm dan 2 teams. Kun je ook nog onderling battlen die de beste is.

Er is geen minimale of maximale leeftijd voor deelname aan de 035 Kwis in een team. Een teamlid hoeft geen inwoner van Hilversum te zijn. Iedereen, ook mensen buiten de gemeente, zijn van harte welkom voor deelname aan de 035 Kwis.

Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

Inschrijven voor de 035 Kwis

Een team kan zich alleen inschrijven voor 035 Kwis via het officiële inschrijfformulier dat hier op deze website staat.

Het inschrijfformulier graag laten inzenden door één van de teamleden. De organisatie correspondeert vervolgens uitsluitend met het team via het inschrijvende teamlid, maar stuurt wel belangrijke informatie aan alle individueel aangemelde teamleden.

Bij inschrijving geeft het team een teamnaam op, bijv. De Specht. Een teamnaam mag niet kwetsend zijn. De organisatie kan evt. een teamnaam weigeren.

Op het inschrijfformulier graag wel een teamcaptain benoemen, die tijdens de 035 Kwis eventueel specifieke taken toegewezen kan krijgen.

Aanmelden voor 11 april via  https://035kwis.nl/inschrijven .

Een team speelt altijd voor een goed doel. Bij inschrijving wordt op het inschrijfformulier door het team een door het team gekozen eigen goed doel ingevuld. Het door de teams gekozen goede doel dient een maatschappelijk belang te steunen. Zo kan bijvoorbeeld een lokale sportclub of een school met een duidelijk doel voor het geld door de organisatie worden toegestaan als goed doel. Een bedrijf of organisatie (of persoon) die tracht winst te maken wordt door de organisatie van 035 Kwis niet als ‘goed doel’ gezien. De organisatie behoudt het recht om voor aanvang van de quiz bepaalde goede doelen te weigeren.

Deelnemen aan de 035 Kwis

Op zaterdagochtend 18 april wordt aan de teamcaptain en zijn team uitsluitend één 035 Kwis vragenboek uitgereikt.

Het team vult in het 035 Kwis vragenboek de antwoorden op de verschillende vragen in. Hiervoor gebruikt u een pen, géén potlood.

Zet op iedere pagina van uw antwoorden boek uw teamnaam rechtsboven op de pagina, vooral als u het boek uit elkaar haalt en weer samengevoegd heeft.

Het ingevulde 035 Kwis vragenboek dienen de deelnemende teams weer in te leveren op zondag 19 april tussen 20.00 uur en 21.00 uur bij Mout door de teamcaptain (of een ander geregistreerd teamlid) . Na het uiterste tijdstip ingeleverde vragenboeken worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijzen. Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat de organisatie anders beslist.

Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast ‘reguliere’ algemene vragen en vragen over Hilversum  kunnen er ook andere doe-vragen en opdrachten tussen staan waarvoor men ‘de hort’ op moet of aan een geheime centrale kennis-, vaardigheids of examentest moet deelnemen.

Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vaste vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het vaste exemplaar dient om de antwoorden in te vullen en moet worden ingeleverd. Dit mag niet uit elkaar worden gehaald. Indien dit onverhoopt toch is gebeurd moet het boekje op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd met de team naam rechtsboven op iedere pagina.

Overige regels zullen worden opgenomen in het 035 Kwis vragenboek en zijn eveneens bindend.

Niet naleving van dit reglement dan wel overige in het 035 Kwis vragenboek opgenomen regels leidt tot uitsluiting van deelname, een en ander ter beoordeling van de organisatie.

De organisatie is bij uitsluiting en bindend bevoegd te beoordelen of een inschrijver voldoet aan de door de organisatie gestelde criteria alsmede of een team wordt toegelaten deel te nemen dan wel van deelname wordt uitgesloten.

In geval van uitsluiting van deelname of voortijdige afmelding is er geen restitutie van het inschrijfgeld.

Insturen foto’s

Als je foto’s instuurt naar info@035kwis.nl, stuur je ons een jpg bestand. Geen andere bestanden alsjeblieft.

  • Zorg ervoor dat de foto minimaal 1024 pixels x 800 pixels is.
  • Zorg er ook voor dat de foto maximaal 8MB groot is, anders past hij niet in de mail. U kunt eventueel foto’s via de gratis dienst https://wetransfer.com/ aan ons versturen.
  • Stuur slechts één foto per e-mail.
  • De naam van je foto bestand moet zijn: teamnaam_vraagnummer.jpg
  • Als je team naam leestekens bevat, laat die weg!
  • Als de vraag uit meerdere delen bestaat, gebruik dan bijvoorbeeld 22a, 22b enzovoort.
  • Niet correct ontvangen, of bestanden die niet aan dit formaat voldoen, doen niet mee aan de wedstrijd.
  • Let wel: wees consistent in de bestandsnamen. Als je er voor ons een zoekplaatje van maakt, tellen ze niet mee in je score!
  • Foto’s dienen door ons ontvangen te zijn voor de deadline zoals vermeld op de website. Foto’s ontvangen na dat tijdstip dingen niet meer mee.

Valsspelen

Tussen het afhalen van het vragenboek, en het weer inleveren ervan zal er tussen de deelnemende teams geen contact zijn. Het openbaar maken of delen van vragen, hints of antwoorden, het communiceren met andere teams, is niet toegestaan.

Bovendien is het niet in je eigen belang, aangezien het totaal aantal uit te delen punten omlaag gaat naar mate meer teams het juiste antwoord geven.

Als de organisatie overtredingen van dit reglement constateert mag zij strafpunten inhouden dan wel een team uitsluiten van de 035 Kwis.

Prijswinnaar

Alleen de teams die hun 035 Kwis vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.

Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Het aantal punten dat verstrekt wordt hangt af van het aantal teams dat de vraag goed beantwoordt. Bijvoorbeeld:

Als er 10 teams mee doen, en één team als enige een vraag goed beantwoordt, dan krijgen ze 10 punten. Als twee teams een vraag goed hebben, dan ontvangen ze 9 punten ieder. Als alle teams een vraag goed hebben levert die vraag voor iedereen één punt op. Dat maakt het goed hebben van moeilijke vragen heel belangrijk — en zorgt er voor dat teams niet snel zullen samenwerken of antwoorden doorspelen. Als meerdere teams veel antwoorden goed hebben, is het mogelijk dat een team met een relatief laag aantal goede vragen wint.

Daarnaast mag de organisatie vragen opnemen waarvoor zij naar eigen inzicht punten mag toekennen. Het beste team krijgt dan evenveel punten als er teams zijn, het volgende team één minder, en het laatste team 1 punt. Deze vragen hebben dan niet een uitsluitend goed of fout antwoord.

Doel van de 035 Kwis is om zoveel mogelijk punten te behalen.

Een niet of slecht leesbaar dan wel niet in de Nederlandse (of andere gevraagde) taal gesteld antwoord betekent dat die vraag als incorrect beantwoord wordt beoordeeld.

Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

Bij een gelijk aantal punten zal de organisatie voor een beslissingsopdracht zorgen die tijdens de prijsuitreiking zal worden verstrekt.

De uitslag van de 035 Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.

De ingeleverde vragenboeken worden niet geretourneerd aan het team en zijn niet ter inzage beschikbaar.

De uitslag van 035 Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

Prijzen

Het inschrijfgeld dat teams betalen gaat volledig naar de goede doelen welke gekozen zijn door de winnende teams.

De kosten die de organisatie maakt voor het organiseren en houden van de quiz worden in principe volledig uit sponsorgelden betaald.

De organisatie wil zeker weten dat het inschrijfgeld dat wordt uitgekeerd aan het goede doel terecht komt op de juiste bestemming, daarom is de organisatie verantwoordelijk voor een rechtstreekse financiële afhandeling. Er kan besloten worden om het ‘gewonnen’ bedrag uit te keren in de vorm van materialen en of andere benodigdheden.

Sponsoren

Eventuele sponsoren mogen een quizvraag dan wel opdracht aanleveren, dit in overeenstemming met de organisatie.

Tot slot

De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel beeld- en/of fotomateriaal, gemaakt door de organisatie of ingezonden door de deelnemers, of teksten voortvloeiend uit de 035 Kwis via de website en/of social media openbaar te stellen. Deelnemers worden dan ook geacht hiervoor toestemming te hebben gegeven, tenzij zij uitdrukkelijk en voorafgaande aan het evenement aan de organisatie kenbaar hebben gemaakt dat zij die toestemming intrekken.

Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie beslissend en voor alle betrokkenen bindend zijn.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de 035 Kwis.

Deelname voor teams en de teamleden geschiedt geheel op eigen risico.

Indien men het nodig acht om locaties te bezoeken voor het beantwoorden van vragen verzoekt de organisatie dit zoveel mogelijk op de fiets of lopend te doen.

Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.

De organisatie wil nogmaals benadrukken dat de 035 Kwis een quiz is vóór en dóór (ex-) inwoners van Hilversum, waarbij eenieders privacy en veiligheid voorop staat. De organisatie gaat er vanuit dat tijdens de 035 Kwis iedereen elkaars privacy en veiligheid respecteert.